St. Vasilios Greek Orthodox Church (SANDWICHES), 7 Paleologos St