St. Vasilios Greek Orthodox Church, 7 Paleologos St. (SANDWICHES)